Zriaďovateľom Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC je záujmové združenie právnických osôb Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (skrátene ADReS Platform); v slovenskom jazyku ako ADReS – Platforma pre alternatívne riešenie sporov a samoreguláciu.

Stály rozhodcovský súd CIPAC je stálym organizačným útvarom platformy (čl. X ods. 3 Stanov ADReS Platform).

ADReS Platform bolo založené na účely realizácie, podpory a propagácie alternatívnych spôsobov riešenia obchodných, pracovných a iných súkromnoprávnych sporov, predovšetkým sporov v oblasti duševného vlastníctva, osobitne prostredníctvom rozhodcovského konania a mediácie, ako aj na účely podpory samoregulácie v oblasti kreatívneho priemyslu.

Štatutárnymi orgánmi ADReS Platform sú prezident a viceprezident, ktorí konajú samostatne; ďalšími orgánmi sú zhromaždenie delegátov platformy, správna rada platformy a supervízor.

ADReS Platform je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb Okresným úradom Bratislava.

Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (ADReS Platform)
Grosslingová 63
811 09 Bratislava

IČO: 45 74 60 36
tel.: +421(0)2-52634203
fax: +421(0)2-52634202