PORADENSTVO / CONSULTANCY

V oblasti poradenstva sa spoločnosť špecializuje predovšetkým na problémy kreatívneho priemyslu, a to vo všetkých segmentoch tohto priemyslu a v súvisiacich aspektoch. Katalóg poradenských služieb:

 1. Poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach

  • audiovízie vrátane multimédií,

  • vnútroštátnej mediálnej legislatívy,

  • reklamy,

  • duševného vlastníctva s dôrazom na problematiku autorských práv,

  • nových mediálnych služieb,

  • bilaterálnej a multilaterálnej koprodukcie,

 2. Prierezové poradenstvo v oblasti kreatívneho priemyslu;

 3. Poradenská činnosť pri cezhraničnom poskytovaní obsahových služieb;

 4. Konzultačná činnosť v oblasti európskej legislatívy;

 5. Monitoring domáceho legislatívneho procesu;

 6. Špecifický monitoring legislatívy EÚ;

 7. Prípadové štúdie v oblasti duševného vlastníctva;

 8. Prierezové analýzy európskej legislatívy s dôrazom na prostredie kreatívneho priemyslu;

 9. Konzultačná činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu v nadväznosti na pravidlá hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a štátnej pomoci.

Osobitne poskytovanými službami sú:

 • realizácia prednášok, školení a tréningov,

 • organizovanie workshopov a seminárov,

 • projektový manažment,

 • zastupovanie na rokovaniach,

 • príprava právnych predpisov a internej legislatívy,

 • administratívny manažment,

 • poradenská a konzultačná činnosť s výjazdom.