PORADENSTVO / CONSULTANCY

V oblasti poradenstva sa spoločnosť špecializuje predovšetkým na problémy kreatívneho priemyslu, a to vo všetkých segmentoch tohto priemyslu a v súvisiacich aspektoch. Katalóg poradenských služieb:

 1. Poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach
  • audiovízie vrátane multimédií,
  • vnútroštátnej mediálnej legislatívy,
  • reklamy,
  • duševného vlastníctva s dôrazom na problematiku autorských práv,
  • nových mediálnych služieb,
  • bilaterálnej a multilaterálnej koprodukcie,
 2. Prierezové poradenstvo v oblasti kreatívneho priemyslu;
 3. Poradenská činnosť pri cezhraničnom poskytovaní obsahových služieb;
 4. Konzultačná činnosť v oblasti európskej legislatívy;
 5. Monitoring domáceho legislatívneho procesu;
 6. Špecifický monitoring legislatívy EÚ;
 7. Prípadové štúdie v oblasti duševného vlastníctva;
 8. Prierezové analýzy európskej legislatívy s dôrazom na prostredie kreatívneho priemyslu;
 9. Konzultačná činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu v nadväznosti na pravidlá hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a štátnej pomoci.

Osobitne poskytovanými službami sú:

 • realizácia prednášok, školení a tréningov,
 • organizovanie workshopov a seminárov,
 • projektový manažment,
 • zastupovanie na rokovaniach,
 • príprava právnych predpisov a internej legislatívy,
 • administratívny manažment,
 • poradenská a konzultačná činnosť s výjazdom.